การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

การประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) โดยเป็นวิธีการที่ถือว่าจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการฐานลูกค้าในวงกว้าง ซึ่งหนึ่งในสื่อดิจิทัลที่นิยมใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เช่น การโฆษณาสินค้าและบริการ เป็นต้น ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ทั้งส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มเป้าหมายและโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการทำประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่สำคัญ มีดังนี้ 5 ขั้นตอนและวิธีการที่สำคัญ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย: ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเรียนรู้พฤติกรรมทางด้านดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตและประเภทของเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายนิยมเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารเป็นต้นเพื่อจะได้ทำการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กำหนดเป้าหมาย: ขั้นตอนต่อจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือการกำหนดเป้าหมายการทำงานว่าต้องการปฏิกิริยาอะไรจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้เห็นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของบริษัทหรือองค์กรของตน ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายต้องคำนึงว่าจะประเมินผลอย่างไรด้วย เพื่อให้รู้ว่าการดำเนินงานได้ผลหรือไม่ เช่น หากเป็นการดำเนินงานเพื่อขยายฐานการรับรู้สินค้าใหม่ของบริษัท ก็ควรกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าภายใน 3 เดือนต้องมีการพูดถึงสินค้าของตนในเว็บไซต์เป้าหมายอย่างน้อย 25 คอมเมนต์ และมีการรีวิวอย่างน้อย 10 รีวิว เป็นต้น จัดทำเนื้อหาและตารางดำเนินการ: เขียนเนื้อหาที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและจัดทำตารางงานที่จะดำเนินการซึ่งองค์ประกอบหลักๆของตารางประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายรูปแบบของการประชาสัมพันธ์และวิธีการเผยแพร่ เลือกช่องทางดำเนินการ: ดำเนินการส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับข้อมูลเช่นอีเมลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและระบบส่งข้อความSMS เป็นต้นทั้งนี้ประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ต้องคำนึงคือการดำเนินงานต้องไม่รบกวนกลุ่มเป้าหมาย 5. อ่านเพิ่มเติม